Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka

O halde 18 ay veya daha az süren evliliklerde, yoksulluk nafakasına kural olarak karar verilemeyecektir. Bu sonuç çok kısa süre evli kaldıktan sonra, eski eşin süresiz biçimde nafaka ödemesinin hakkaniyetsiz olduğu düşüncesinden doğmuştur. Sonuç olarak, evliliğin ne kadar sürdüğü İsviçre Hukuku açısından büyük önem arz etmektedir. “Riskli Alan” kavramı, adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre yeniden tanımlanacaktır. Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yaşayanların, mahalli yönetimlerin, STK ve meslek odalarının sürece katılmasını sağlayacağız. Şehirlerin geleceği, medeniyetin geleceği olarak ele alınmak suretiyle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve geleneksel mimari kültürümüzü koruyacak ve geliştireceğiz. Şehirlerin imarında ve dönüşümünde kültürel farklılıkları göz önünde tutarak insani, kültürel ve evrensel hassasiyetleri gözeteceğiz. Kentsel dönüşümde, tarımsal arazileri heba etmeden yatay şehirleşme planlamasına özen göstereceğiz. Zorlaştırılmış şartlarla kişilerin antrenör eğitimlerinin şartları ağırlaştırılmış, eğitim şartı adı altında eğitim hakkı kişilerin elinden alınmıştır.

  • Öğrenciler hayatın her alanında yenilikler yapmak, teknoloji üretmek, sanat eserleri ortaya koymak için çalışmalar yapacak ve bu amaçlara uygun sınavlara gireceklerdir.
  • Lojistik merkezi, bölgenin ihtiyacını kısa sürede ve daha az maliyetle temin etme imkânı sunacaktır.
  • Türkiye ile kıyıdaş devletler arasında ikili sınırlandırma kapsamında deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarının akdedilmesi için çaba harcanacak, Doğu Akdeniz’de her türlü hak ve hukukumuzun güvence altına alınması ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi hususunda gerekli adımlar atılacaktır.

TNT’nin bu Koşulların herhangi birini yürürlüğe koyamaması ya da uygulayamaması, ilgili koşuldan feragat ettiği anlamına gelmez ve TNT’nin ilgili koşulu yürürlüğe koyma hakkını ortadan kaldırmaz. Bölüm’e uymamasıyla bağlantılı olarak TNT tarafından yüklenilen veya maruz kalınan tüm masraflar, hak talepleri, zararlar ve giderler açısından TNT’yi tazmin eder. Burada açıkça belirtilenler dışında, TNT, açık veya zımni olarak hiçbir garantide bulunmaz. Adresi eksik veya yanlış olan herhangi bir Gönderi için Teslimat Taahhüdü Süresinin karşılanamaması (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)). Gönderen Konşimento üzerindeki her bir Paket için tek tek Beyan Edilen Taşıma Değeri belirtmeyip Gönderi için bir bütün olarak toplam bir beyan edilen değer belirttiyse, her bir Paketin beyan edilen değeri, toplam beyan edilen değer Konşimento üzerindeki Paket sayısına bölünerek belirlenecektir. Hiçbir durumda, bir Gönderi içerisindeki bir paketin beyan değeri Gönderinin beyan değerini aşamaz.

Bu kişilerin dijital ortamlardaki fotoğrafları da izinsiz kullanılmamalıdır. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. [106]    Felsefi anlamı ile özerklik, herhangi bir varolanın, yaratıcısı değil de uygulayıcısı olduğu bir yasayı kendine uygulamasıdır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının bulundukları illerdeki kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliklerinin ve ortak faaliyetlerinin artırılmasını destekleyeceğiz. Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan kamu personelinin niteliklerine ve görev yaptıkları süre içerisinde eğitim durumlarında meydan gelen gelişmelere göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ya da Teknik Hizmetler Sınıfına geçişini sağlayacağız. Emniyet güçlerimizin çalışma saatlerini belirleyerek standart hale getireceğiz. Polislerimizin tamamı için 3600 ek gösterge ve emekliliklerine yansıyacak özlük hakkı problemlerini çözeceğiz. Polis Teşkilatının en önemli problemlerinden biri olan “kanunsuz emir” sorununu çözeceğiz. Polis memuru maaşlarının, Jandarma Astsubaylarının maaş seviyelerine çekilmesini ve endekslenmesini sağlayacağız. Kamuya, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümü mezunu uzmanlardan önemli düzeyde atama yapılacaktır.

Adalar Denizi’nde Türkiye’ye ait olan adalar üzerindeki fiili işgale son verilmesi ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan adaların silahsızlandırılması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Türkiye’nin Adalar Denizi (EGE Denizi) ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerinin fiili durum oluşturmak suretiyle yok sayılmasına ve Türkiye’nin Antalya Körfezi’ne hapsedilmesine yönelik ‘Sevilla Haritası’ üzerinden oldubittiye getirilmeye çalışılan politik adımlara karşı hak ve hukukumuzun korunması sağlanacaktır. Doktor öğretim üyesi akademisyenlerimizi sözleşmeli personel olmaktan kurtararak daimi kadrolara aktarımını sağlayacağız. Akademisyenlerin aile ve sosyal yaşamlarını desteklemek ve unvanlarının karşılığı olan maddi imkânlara erişmelerini sağlamak ve mesleğe başarılı gençlerimizin mesleğe özenmelerini desteklemek üzere, tüm memurlarımıza yapılan zamlara ilave olarak maaşlarına ve ek ders ücretlerine %50 oranında ek zam yapacağız. Akademisyenlerimizin gelir düzeylerinin artırıcı ve ekonomik açıdan özgür hale getiren düzenlemeleri yapacağız. Okul müdür ve müdür yardımcılarının atama, görevde yükselme ve görevden alma usul ve esaslarında adalet ve liyakate dayalı yeni düzenlemeler yapağız. Tüm bölgelerimizde öğretmen, kurum ve müfredat açısından standardizasyonu sağlayacağız. Yeniden Refah iktidarında öğretmenlerimiz özlük haklarına kavuşmuş olacaktır. Öğretmenlik mesleğini stratejik meslekler kapsamına alarak, mesleğin itibarını ve önemini artıracağız.

Ancak birbirine karşıt saydamlık ve yabancılık eğilimleri aşıldığı zaman varlık, kendi iç ve dış gerçekliğinde ve özgürlüğünde tam bir özerkliğe kavuşabilecektir. Kant’ta iradenin özerkliği, kendisini kendi özüne göre ve dolayısıyla ahlak yasasının evrensel biçimine uygun olarak belirleyen iradenin niteliğidir. Bu buyruklar her türlü duygusallığın dışında, nesnel bir töreselliği sağlarlar. Kant’a göre töresellik, bu kişisel özerkliktir; Hançerlioğlu, O., Felsefe Sözlüğü, 11. [88] TFF’ye gönderilen mali bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olması durumunda kulüplerin yönetim kurulu üyeleri şahsen sorumludur. [83] Ancak ilginçtir ki, 3461 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde devamlı TFF’nin özerkliğine vurgu yapılmış, 3813 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde ise her nedense özerklik hiç tartışılmamıştır. Bunun nedeni, 3461 sayılı kanunda Başbakan’a tanınan yetkiler olabilir (örn. TFF Başkanı’nı Başbakan atamakta, Genel Kurul üyelerinden bir bölümünü yine Başbakan seçmektedir). Futbolun, dünya ve Türkiye ölçeğinde son derecede iyi örgütlenmiş güçlü kuruluşlar tarafından yönetilmesinin anlamını ortaya koymak ve futbola verilen önemi yinelemekte yarar vardır. Birçokları için futbolun, her şeyden öte, hayatın ta kendisi[139] olması, futbolun asla sadece futbol olmadığı[140] gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Medyanın da desteğiyle gün geçtikçe daha çok insanın ilgisini çekmeyi başaran ve giderek daha iyi örgütlenerek bir sektör haline gelen futbol, her dönemde gündemde kalmayı başarmış “yıkılmayan bir imparatorluk[141]”tur. Yukarıda, uzun sayılabilecek bir biçimde, Türk spor idaresinin en yetkili iki kuruluşu olan GSGM ile TFF’nin kuruluş, yapı, işlev ve kendilerine özgü birtakım özellikleri geniş bir perspektiften incelenmeye çalışılmıştır.

13 Nisan 1923 tarihinde, bir başka deyişle henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın yapısı içinde “Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu)” oluşturulmuştur. Futbol Federasyonu, 21 Mayıs 1923’te FIFA üyeliğine[71] kabul edilmiş ve ardından Türk milli futbol takımını kurmuştur[72]. “Spor faaliyetlerinin denetimi ve düzenlenmesi görevi bir kamu hizmeti olarak idareye verilmiştir[50]”. “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun[51]” ile kurulan GSGM, Devlet Bakanlığı’na bağlı[52], katma bütçeli[53] ve tüzel kişiliği haiz bir “kamu kurumu”dur. FIFA, dörtte üçü Avrupa’da bulunan, 300 binden fazla kulübe dağılmış olan 25 milyondan fazla oyuncuyu[17] denetlemektedir. FIFA, en üst karar mercii olarak Genel Kurul, bu kararları uygulayan İcra Kurulu[18] ve idari merci olarak Genel Sekreterlik biçiminde teşkilatlanmıştır. Bunun dışında İcra Kurulu tarafından geçici komisyonlar da kurulabilmektedir. Bu Koşullar kapsamında taraflardan herhangi birinin hakları veya ödevleri, diğer tarafın önceden yazılı onayı alınmaksızın devredilemez veya aktarılamaz, ancak TNT bu Koşullar kapsamındaki haklarının tamamını veya bir kısmını ve bu Koşullar kapsamındaki ödevlerini iştiraklerinden herhangi birine devredebilir. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Koşullar taraflar ve izin verilen halefleri ve devralanları için bağlayıcıdır ve onların menfaatine hüküm ifade eder. 14.6 Belirtilen konumlarda kullanılabilen seçeneklere tabi olarak, TNT’nin gümrük vergisi ve vergiler için ödenecek tutarların kendisine geri ödenmesine yönelik düzenlemelerle ilgili tatmin edici bir teyit elde edememesi halinde, Gönderi gecikebilecektir. Söz konusu gecikmeler veya diğer herhangi bir bu Koşullara uymama hali, üstlenilmeyen yükümlülükler niteliğindedir.

Kamudaki taşeron kadro sorununu, herhangi bir istisna gözetmeksizin, kamuda çalışan tüm taşeron görevliler için özlük haklarını da kapsayacak şekilde çözeceğiz. Kamuda “taşeron sisteminin” bir istihdam yöntemi olarak uygulanmasına son vereceğiz. Dolayısıyla taşeron kadrolarda istihdam edilen kamu güvenlik görevlilerinin, daimi kadrolara geçişini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirmiş olacağız. Ortadoğu’da tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz ülkelerle yaşanan güven bunalımını ortadan kaldıracak, barış ve güvenliğe katkı sağlayacak, karşılıklı güven temeline bağlı olarak ilerletilmesine katkı sağlayacağız. Komşu ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve güvenliklerini korumaları, istikrar içerisinde olmaları konusundaki çabaları desteklenecektir.

Özellikle bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerinin korunması, normalleşmenin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin, bölge ülkeleriyle birçok alanda karşılıklı iş birliği potansiyelini geliştirmesi için büyük çaba içerisinde olması sağlanacaktır. Yeniden Refah iktidarında hem ünivermostbet gerçekten bilim üretir hale getirecek, hem de ortaöğretimden başlamak üzere mesleki ve teknik eğitime yöneleceğiz. Bu amaçla üniversitelerde meslek derslerinin devamı niteliğinde Teknoloji Fakültelerinin ve Devlet Planlama Teşkilatı’na benzer bir işlevi eğitim-öğretim için gerçekleştirecek bir mesleki planlama teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın üniversitelerdeki bölüm kontenjanlarını belirlemek başta olmak üzere, ortaokul ve liselerdeki mesleki eğitim planlamasını yapmasını sağlayacağız. Ülkemiz ve dünya gerçeklerine göre üniversitelerimizde bölümlerini revize edecek ve ihtiyaç planlaması çerçevesinde öğrenci kontenjanlarını yeniden belirleyeceğiz. Üniversite öğrencilerinin öğrenim imkânları ile burs ve barınma desteklerinde artış yapacağız. Gençlerimiz için istikrarlı ve günümüz gerçeklerine cevap veren, lise dönemi sonunda onu en az bir meslek sahibi yapacak olan yeni bir müfredat oluşturacağız. Memleketimizin bir gencini dahi kaybetme, eğitimsiz bırakma lüksümüzün bulunmadığı bilinci ile geliştireceğimiz müfredatın temelinde imanlı, inançlı ve ilim sahibi olan, vatan sevgisine ve tarih şuuruna sahip ahlaki değerleri yüksek nesiller yetiştirmeye yönelik ilkeler yer alacaktır. Okul öncesi eğitim dönemi, çocukların ilkokula hazırlandığı, ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin oyun olarak basitçe öğretildiği bir dönem olacaktır. Çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin erken yaşta kazandırılması da okul öncesi eğitimin temel amaçlarından olacaktır. Bu okullarda, toplumun örf ve adetlerine uygun, ortak değerlerimizin öğretildiği yeni bir program uygulanacaktır.

Gençlerimizin kabiliyetli olduğu, eğitim aldıkları veya eğitim almayı talep ettikleri alanlarda gelişimleri Gençlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile desteklenecektir. Bir meslek lisesinde okusun veya okumasın, her gencimiz, ilgi alanlarına göre en az bir mesleği edinmiş olarak lise öğrenimi tamamlayarak, üniversite hayatına başlayacaktır. Gençlerimizin üniversite yaşamları, talep etmeleri halinde, lise öğreniminde edindikleri mesleklerini geliştirmek üzere desteklenecektir. Gençlerimizin sevdikleri mesleği icra etmeleri halinde yüksek verimlilik gösterecekleri gerçeğinden hareketle, gençlerimizi tatmin edecek şekilde istihdam sağlanması hem gençlerimiz hem de ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sayede, genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edecek ve gençlerimizin önündeki bu endişe verici tabuları ve engelleri ortadan kaldıracağız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *